شاید بهترین نباشیم، اما انتخاب بهترین ها هستیم !!!


 • بسته شرکتی

  5.000.000
  • دامنه ملی هدیه
  • 250MB هاست رایگان
  • سامانه پیام کوتاه هدیه
  سفارش آنلاین

  بسته فروشگاهی

  9.000.000
  • دامنه ملی هدیه
  • 1000MB هاست رایگان
  • سامانه پیام کوتاه هدیه
  سفارش آنلاین

  بسته شخصی

  3.500.000
  • دامنه ملی هدیه
  • 100MB هاست رایگان
  • سامانه پیام کوتاه هدیه
  سفارش آنلاین

  بسته آموزشی

  7.000.000
  • دامنه ملی هدیه
  • 500MB هاست رایگان
  • سامانه پیام کوتاه هدیه
  سفارش آنلاین

 • پنل مبتدی

  150.000
  • 250MB فضا
  • 2GB ترافیک ماهانه
  • محل سرور: ایران
  سفارش آنلاین

  پنل پایه

  200.000
  • 500MB فضا
  • 3GB ترافیک ماهانه
  • محل سرور: ایران
  سفارش آنلاین

  پنل اقتصادی

  300.000
  • 1000MB فضا
  • 5GB ترافیک ماهانه
  • محل سرور: ایران
  سفارش آنلاین

  پنل حرفه ای

  400.000
  • 2000MB فضا
  • 8GB ترافیک ماهانه
  • محل سرور: ایران
  سفارش آنلاین

 • ردیفدامنهثبت دامنه
  انتقال دامنه
  تمدید دامنه
  1 com. 400.000 ریال 400.000 ریال 400.000 ریال
  2 net. 400.000 ریال 400.000 ریال 400.000 ریال
  3 ir. 60.000 ریال 60.000 ریال 60.000 ریال
  4 biz. 400.000 ریال 400.000 ریال 400.000 ریال
  5 info. 400.000 ریال 400.000 ریال 400.000 ریال
  6 org. 400.000 ریال 400.000 ریال 400.000 ریال
  7 us. 400.000 ریال 400.000 ریال 400.000 ریال
  8 in. 400.000 ریال 400.000 ریال 400.000 ریال
  9 co. 980.000 ریال 980.000 ریال 980.000 ریال

 • ردیفتعداد پیامکپیامک فارسی (ریال)
  پیامک انگلیسی (ریال)
  1 از 1000 تا 5000 110 235
  2 از 5001 تا 10000 105 230
  3 از 10001 تا 20000 100 225
  4 از 20001 تا 50000 95 220
  5 از 50001 تا 100000  9 215
  6 از 100001 تا 500000  88 210
  7 از 500001 تا 1000000  86 205
  8 از  1000001 تا 2000000  84  213
  9 از 2000000 به بالا مذاکره مذاکره
 • ردیفسرعت
  ترافیک ماهانه(GB)
  تعرفه (ریال)
  1 128KB 2GB 90.000
  2 128KB 4GB 110.000
  3 256KB 2GB 110.000
  4 256KB 4GB 130.000
  5 512KB 2GB 125.000
  6 512KB 4GB 155.000
  7 1MB 2GB 140.000
  8 1MB 4GB  175.000
  9 2MB 2GB  175.000
  10 2MB 4GB  215.000

برخی از مشتریان ما :